Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Δκτών Υπομονάδος (Διοικητικοί)

Τμήμα Δκτών Υπομονάδος (ΣΣΕ – Διοικητικοί): 12 εβδομάδων (4 εβδομάδες ΔΙΜΑ, 8 εβδομάδες φυσική παρουσία στη ΣΠΒ σε αντικείμενα τακτικής και τεχνικής ΠΒ μάχης και Α/Α ΠΒ).