Σχολή Πυροβολικού

Οργάνωση και Ανάπτυξη

Το Κέντρο Εξομοιωτών Πυροβολικού διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Α/Α Πυροβολικού, όπου διεξάγεται εκπαίδευση σε εξομοιωτές συστημάτων:

(1) Εποχούμενο «STINGER ASRAD HELLAS»

(2) Φορητό «STINGER MANPAD»

(3) Α/Α Πυροβόλο RH-20”

β. Τμήμα RADAR, όπου διεξάγεται εκπαίδευση στους εξομοιωτές συστημάτων:

(1) TPQ 36

(2) TPQ 37

(3) ARTHUR και

(4) Μετεωρολογική συσκευή VAISALA.

γ. Τμήμα ελέγχου – αξιολόγηση εκπαίδευση ΤΕΒ-ΠΑΡ για την τυποποιημένη και αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού σε τομείς όπως

(1) Διαδικασίες ΚΔΠ

(2) Παρατηρούμενες βολές

(3) Τεχνική και πρακτική ΣΤΤΕΠ «ΔΙΑ»

δ. Διαδικτυακή Μάθηση Εφέδρων

(1) Διεξαγωγή ασύγχρονης εκπαίδευσης σε αντικείμενα γενικής στρατιωτικής γνώσης και σε αντικείμενα ΠΒ.

(2) Συμμετοχή εφέδρων Αξκών ΠΒ με ειδικότητα Αξκού βολής ΠΒ μάχης και Α/Α ΠΒ.

(3) Διάρκεια εκπαίδευσης δύο (2) εβδομάδων με δυνατότητα χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας του ΓΕΣ/(elearning).

ε. Διεξαγωγή βασικής εκπαίδευσης ΕΠΟΠ(ΠΒ) πάνω στην ειδικότητα ΤΕΒ-ΠΑΡ, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων.

στ. Μελλοντικά θα εγκατασταθεί στο κέντρο και εξομοιωτής πυροβόλου Μ109, το οποίο αποτελεί το βασικό πυροβόλο του ελληνικού Πυροβολικού, αρχικά για εκπαίδευση των χειριστών στο πυροβόλο και στη συνέχεια για την εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού όλων των κρίσιμων ειδικοτήτων μίας Πυροβολαρχίας – Μοίρας Μ109 με εξομοίωση όλων των λειτουργιών όπως εντοπισμό και παρατήρηση στόχου, εξαγωγή στοιχείων βολής και προσβολή στόχου, λειτουργίες που σήμερα μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια πραγματικών βολών.