Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Δκτών Υπομονάδων (Αρχιτεχνίτες)

Τμήμα Δκτών Υπομονάδων: Τεχνικοί 4 εβδομάδες, Εθελόντριες 4 εβδομάδες.