Σχολή Πυροβολικού

Εγκαταστάσεις

Με την ολοκλήρωση προμήθειας των αναγκαίων υλικών θα διαμορφωθεί και η αίθουσα εκπαίδευσης – αξιολόγησης στα συστήματα Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (Command & Control Systems).

Θα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εκπαίδευσης και αξιολόγησης μιας Διοίκησης Πυροβολικού Σχηματισμού με τις Μοίρες Πυροβολικού Μάχης που αυτή διαθέτει και αυτές με τη σειρά τους με τις Πυροβολαρχίες Βολής και τους Παρατηρητές τους.