Σχολή Πυροβολικού

Αποστολή

α.Συγκεντρωτική, ομοιόμορφη και ταχύτερη επίτευξη των τιθέμενων αντικειμενικών σκοπών εκπαιδεύσεως και να καταστεί αυτή αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη.

β.Αντικειμενική και τυποποιημένη αξιολόγηση του προσωπικού, κατά επίπεδο δυσκολίας, καθώς και η πιστοποίησή του στο χειρισμό των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων.

γ.Μείωση του κόστους εκπαιδεύσεως (καύσιμα, καταπόνηση Οπλικών Συστημάτων και υλικών, μείωση συχνότητας βλαβών).

δ.Ελάφρυνση του εκπαιδευτικού έργου των Μονάδων.