Σχολή Πυροβολικού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ TPQ 36/37

Το σύστημα εξομοιωτή TPQ-36/37, αποτελείται από έξι (6) σταθμούς εργασίας εκπαιδευομένων και ένα (1) σταθμό εργασίας εκπαιδευτή. Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στην όπλιση, στο χειρισμό και στη λειτουργία των Ραντάρ TPQ-36/37.