Σχολή Πυροβολικού

Σύστημα Τεχνικού Ελέγχου Πυρός «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Το Σύστημα Τεχνικού Ελέγχου Πυρός «ΗΡΑΚΛΗΣ», αναπτύχθηκε αποκλειστικά από Αξκούς του Πυροβολικού και βασίζεται στον πυρήνα λογισμικού NABK (NATO Armaments Ballistic Kernel). Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες τεχνικού ελέγχου πυρός και διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων.