Σχολή Πυροβολικού

Τμήμα Ανθυπασπιστών (Διοικητικοί)

Τμήμα Ανθυπασπιστών: Διοικητικοί 5 εβδομάδες.