Βιωματικό Σεμινάριο στους Ανθλγούς (ΠΒ) τάξεως ΣΣΕ/2017

2018, Ιούνιος 1 - 1:08μμ

Την 15η και 16η Μαΐου 2018,στην έδρα της Σχολής, πραγματοποιήθηκε Βιωματικό Σεμινάριο στους Ανθλγούς (ΠΒ) τάξεως ΣΣΕ/2017 του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης.

Τα αντικείμενα του σεμιναρίου που παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΓΕΣ/ΔΠΒ , ΓΕΣ/ΔΙΠΑ, ΣΠΒ, 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ και ΕΒΤ, αφορούσαν θέματα Διοίκησης- Ηγεσίας και Συμβουλευτικής, θέματα αλληλογραφίας, θέματα διαχείρισης και ασφάλειας υλικού, θέματα προσωπικού, θέματα τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, πυροβόλων και λοιπων τεχνικών υλικών και διαδικασίες προώθησης υλικών για συντήρηση ή επισκευή  2ου -3ου κλιμακίου.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι Ανθυπολοχαγοί του ΠΒ να αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο του Όπλου αλλά και της εσωτερικής λειτουργίας των Μονάδων, από τις εμπειρίες άλλων στελεχών, έτσι ώστε να προσαρμοστούν εύκολα και αποτελεσματικά στα νέα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στις Μονάδες.